ExEA ExEA EEA

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

Последни регистрирани превишения на алармените прагове за NO2, SO2 и O3

Алармен праг за азотен диоксид (NO2) - 400 мкг/м3
Населено място Пункт Първоначална
регистрация
на превишението
Последна
регистрация
на превишението
гр. Стара Загора Стара Загора - Зелен Клин 22:00 на 31.12.2009 01:00 на 01.01.2010
гр. Стара Загора Стара Загора - Зелен Клин 22:00 на 30.12.2009 01:00 на 31.12.2009
гр. Стара Загора Стара Загора - Зелен Клин 18:00 на 22.12.2009 20:00 на 22.12.2009
гр. Стара Загора Стара Загора - Зелен Клин 23:00 на 26.11.2009 02:00 на 27.11.2009
гр. Стара Загора Стара Загора - Зелен Клин 06:00 на 23.11.2009 08:00 на 23.11.2009

Чувствителни групи от населението, включително такива с потенциална чувствителност към събитието:
деца, възрастни и хора с астма, сърдечно съдови или хронични белодробни заболявания.

Предпазни мерки, които слeдва да бъдат предприети от засегнатите чувствителни групи от населението:
- Да не напускат жилищните или работните помещения като затворят плътно прозорците на стаите (в противен случай, да приемат предварително подходящ бронходилатор с краткосрочно действие с оглед предотвратяване на астматични пристъпи);
- Да се избягва физическа дейност на открито;
- Занятията по физкултура в училищата да се провеждат на закрито;
- Да се избягват контакти с лица, страдащи от респираторни заболявания.

Забележки:
1. Предпазните мерки се предприемат в случаите, когато има превишениe на алармения праг в рамките на три или повече последователни часа.
2. Представените данни обхващат периода след началото на 2005 год.

Copyright 2002-2012 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Модулът е разработен от Инфо Логика ООД