ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Вход в системата
Информация за операторите, докладващи по ЕРИПЗ

Ако нямате регистрация в системата:

1. Подава се заявка за регистрация, която се показва при натискане на бутона "Заявка за регистрация"

2. Ако след въвеждане на БУЛСТАТ, в полето "Наименование на представляваното предприятие/фирма" не се покаже наименованието на предприятието, това означава, че данните му не са въведени в системата и е необходимо да се свържете с отдел "Разрешителни по КПКЗ" на телефон 02/940-64-68 и 02/940-64-71 или e-mail permit@eea.government.bg или ippc@eea.government.bg или с отдел "Отпадъци" на телефон 02/940-64-15, 02/940-64-13 или e-mail wastemon@eea.government.bg, за да бъдат добавени данните на предприятието в системата.

3. След като заявката за регистрация бъде обработена и одобрена, избраните потребителско име и парола могат да бъдат използвани за вход в системата.

4. За всяко предприятие може да се направи само една регистрация с произволно избрани потребителско име и парола.

 

След успешно влизане в системата с потребителско име и парола се показва списъка със задълженията за докладване. Списък на регистрираните в системата площадки се показва при избиране на бутона "ЕРИПЗ" в горната част на страницата.

 

Ако в системата не е въведена площадка, за която се докладва:

1. От списъка с площадки на предприятието се избира бутона "Добави" и се въвеждат данните на плоащадката. След първото записване на площадката в базата данни, в данните на площадката се показва таблица с дейностите, извършвани на площадката. Трябва да се избере поне една дейност, която е основната дейност на площадката.

2. След въвеждане на географските координати на площадката, те трябва да се проверят в "Google Maps" с натискане на бутона, който се показва в дясната част на списъка с площадките на предприятието.

3. За да се генерира задължение за докладване, нововъведените площадки се утвърждават от РИОСВ след проверка на въведените от оператора данни. В последствие за всяка следваща година задължението за докладване се генерира автоматично от системата.

 

Данните в доклада могат да бъдат коригирани от предприятието, само докато статусът на доклада е "работен". Смяната на статуса на "приключен от оператора" трябва да се направи след окончателното попълване и проверка на данните, тъй като след това предприятието няма да има възможност за корекция на въведените данни, освен ако докладът не бъде върнат от РИОСВ за корекция.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01