ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Горивна инсталация за производство на топлинна енергия (MW)

Обща информация за площадката
Адрес:Никола Габровски 71 А
Населено място:гр. Велико Търново
Пощенски код:5002
Координати:25.598366E, 43N
НКИД-2008:35.30
Основна икономическа дейност:Производство и разпределение на топлинна енергия
Управляваща компания:ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВТ АД
Докладвана година:2013
Лице за контакт
Име:инж.Катя Петрова
Телефон:062 67 03 29
Електронен адрес (e-mail):k.mihaylova@toplo-vt.com
Дейности
КодНаименование
1.(c)Топлоелектрически централи и други горивни инсталации
Емисии на замърсители във въздуха
НаименованиеКоличество,
кг/год
M/C/EМетодология
Азотни оксиди (NOx/NO2)15960.0MUNECE/EMEP
Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10)0.0MMAB
Въглероден диоксид (CO2)15674000.0CETS
Въглероден диоксид (CO2) без биомаса15674000.0CETS
Въглероден моноксид (CO)155.55MUNECE/EMEP
Неметанови летливи органични съединения (НМЛОС)4.0CUNECE/EMEP
Серни оксиди (SOx/SO2)0.0MMAB
Пренос на замърсители в отпадъчни води
НаименованиеКоличество,
кг/год
M/C/EМетодология
Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като общ C или ХПК/3)3900.0CMAB
Общ фосфор0.0EMAB

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01