ExEA ExEA EEA

Регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци
Информационна система за докладване по ЕРИПЗ

Управление на отпадъците

Националната информационна система за отпадъци е създадена да осигури събирането, обработката, анализирането и разпространяването на данни, регламентирани от действащото национално законодателство в областта на управление на отпадъците.

Събраните, верифицирани и обобщени данни имат за цел:

1. Предоставяне на Министерство на околната среда и водите на необходимата информация с оглед осъществяване на функциите му в областта на управление на отпадъците;

2. Подпомагане изготвянето на доклад относно прилагането на наредбите, регламентиращи управлението на масово разпространени отпадъци;

3. Осигуряване на необходимата информация във връзка с докладването на Република България до Европейската комисия съгласно Директивите в областта на управление на отпадъците.

4. Осигуряване на информация въз основа на която да се правят анализи, оценки и прогнози за обосноваване на дейностите по опазване и защита на околната среда от вредни въздействия.

5. Осигуряване на достъп до обществена информация за управление на отпадъците като подпомага участието на обществеността в процеса на вземането на решения.

Copyright 2011 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Development © 2007-2011, Infologica Ltd. ::: Site version 4.01