ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БЯЛА КРАВА   (Код в регистъра: 24)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 93.46 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Елена, Населено място: с. Костел

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.20 от 05.01.1974 г., бр. 26/1974 на Държавен вестник 20-1974 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-642 от 05.09.2006 г., бр. 85/2006 на Държавен вестник 642-2006 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-399 от 12.07.2016 г., бр. 61/2016 на Държавен вестник 399-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Вековна букова гора, флористично и фаунистично богатство, карстови извори "Бяла крава".

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС