ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАРСТОВО ЖДРЕЛО ЧЕРНЕЛКА   (Код в регистъра: 216)

Категория: Природна забележителност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 449.2 хектара

Местоположение:
1. Област: Плевен, Община: Долни Дъбник, Населено място: с. Петърница
2. Област: Плевен, Община: Плевен, Населено място: с. Горталово, с. Къртожабене, с. Тодорово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.1422 от 21.06.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник 1422-1969 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД212 от 09.08.1994 г., бр. 68/1994 на Държавен вестник 212-1994 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД342 от 30.05.2001 г., бр. 59/2001 на Държавен вестник 342-2001 г.

Цели на обявяване:
1. КАРСТОВА КАНЬОНОВИДНА ДОЛИНА НА Р. ЧЕРНЕЛКА

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим на реката с изключение на изграждането на водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни нужди.
2. Забранява се разораването на ливадите и пасищата.
3. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове.
4. Забранява се пашата на кози.
5. Забранява се ловуването, освен в отдели 20, 192, 194, L IV, в периода 1 октомври - 31 декември.
6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
7. Забранява се повреждането, по какъвто и да е начин, на скалните образувания.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по двете директиви: Студенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС