ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДОЛНА ТОПЧИЯ   (Код в регистъра: 18)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 467.47 хектара

Местоположение:
Област: Ямбол, Община: Елхово, Населено място: гр. Елхово, с. Трънково

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.225 от 29.02.1960 г., бр. на Държавен вестник 225-1960 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.1700 от 17.07.1961 г., бр. на Държавен вестник 1700-1961 г.
2. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.756 от 19.07.1984 г., бр. 69/1984 на Държавен вестник 756-1984 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.377 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 377-1999 г.
4. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-590 от 04.07.2002 г., бр. 85/2002 на Държавен вестник 590-2002 г.
5. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-245 от 18.04.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 245-2008 г.
6. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-283 от 26.05.2016 г., бр. 48/2016 на Държавен вестник 283-2016 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Находище на колхидски фазан. Лонгозна гора.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи; 2. Възстановяване и поддържане на крайречна гора; 3. Създаване на условия за гнездене на колхидския фазан; 4. Регулиране числеността на лисици,чакали, белки и диви свине.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС