ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


БОРОВЕЦ   (Код в регистъра: 9)

Категория: Поддържан резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 35.9 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Момчилград, Населено място: с. Равен

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.1171 от 24.09.1951 г., бр. 87/1951 на Държавен вестник 1171-1951 г.

Документи за промяна:

1. Заповед No.2245 от 30.12.1956 г., бр. на Държавен вестник
2. Прекатегоризация със Заповед No.368 от 15.10.1999 г., бр. 97/1999 на Държавен вестник 368-1999 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-854 от 28.12.2017 г., бр. 13/2018 на Държавен вестник 854-2017 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Естествени черноборови гори.

Режим на дейности:
1. До утвърждаване на план за управление в поддържания резерват се разрешава извършване на следните дейности: 1. Извеждане на санитарни сечи при съхнене на повече от 5% от дървостоя; 2. Изваждане на паднала маса в резултат на природни бедствия; 3. Използване на биологични средства за растителна защита.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС