ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕРСИНА   (Код в регистъра: 9)

Категория: Природен парк

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 21618.1 хектара

Местоположение:
1. Област: Велико Търново, Община: Свищов, Населено място: гр. Свищов, с. Ореш
2. Област: Плевен, Община: Белене, Населено място: гр. Белене
3. Област: Плевен, Община: Никопол, Населено място: гр. Никопол, с. Драгаш войвода

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
1. Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68
2. Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-684 от 04.12.2000 г., бр. 105/2000 на Държавен вестник 684-2000 г.

Документи за промяна:

1. Приемане на План за управление с Решение No.287 от 11.04.2012 г., бр. 31/2012 на Държавен вестник 287-2012 г.
2. Приемане на План за управление с Решение No.77 от 11.02.2016 г., бр. 13/2016 на Държавен вестник 77-2016 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-771 от 24.09.2020 г., бр. 89/2020 на Държавен вестник 771-2020 г.
4. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.РД-771 от 24.09.2020 г., бр. 89/2020 на Държавен вестник 771-2020 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Рамсарска конвенция

Цели на обявяване:
1. Опазване, възстановяване и поддържане на разнообразието на местните екосистеми и ландшафти, местните видове диви растения и животни, както и на местните сортове и породи.
2. Възстановяване на заливни гори и влажни зони в Свищовско-Беленската низина и съседни дунавски острови.

Режим на дейности:
1. Забраняват се дейности, свързани със или водещи до отводняване или нарушаване на водния режим на съществуващите влажни зони;
2. Забранява се превръщане на ливадите и пасищата от държавния и общинския поземлен фонд в обработваеми земи;
3. Забранява се намаляване на залесената площ в горския фонд;
4. Забранява се намаляване на горския фонд чрез смяна на предназначението на земята;
5. Забранява се намаляване на площта на естествените гори, собственост на държавата и общините;
6. Забранява се извеждането на сечи в гнездовите колонии на защитени видове птици, както и на безопасно разстояние от тези колонии, определено от държавното лесничейство и парковата дирекция през размножителния период на птиците -март-юли (вкл.);
7. Забранява се регулиране на дивечовите запаси на островите през периода март-юли (вкл.).

Припокриване (частично или пълно):
1. Защитена местност: КАЙКУША
2. Защитена местност: ПЕРСИН
3. Защитена местност: ПЕРСИН ИЗТОК
4. Защитена местност: ПЛАВАЛА
5. Поддържан резерват: ПЕРСИНСКИ БЛАТА
6. Резерват: КИТКА
7. Резерват: МИЛКА
8. ЗЗ по директивата за птиците: Комплекс Беленски острови
9. ЗЗ по директивата за птиците: Никополско плато
10. ЗЗ по директивата за птиците: Остров Лакът
11. ЗЗ по директивата за птиците: Свищовско-Беленска низина


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС