ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДУПКАТА   (Код в регистъра: 101)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 6.5 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Ивайловград, Населено място: гр. Ивайловград

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.328 от 08.05.1992 г., бр. 43/1992 на Държавен вестник 328-1992 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване находище на редки и защитени диворастящи орхидеи и пещерата "Дупката".

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, с които се изменя естествения облик на местността
2. Забранява се внасяне на нехарактерни за района растителни и животински видове
3. Забранява се голи сечи и реконструкции
4. Забранява се бране на цветя за букети и събиране на билки
5. Забранява се паша на домашни животни целогодишно
6. Забранява се безконтролно посещение на пещерата и повреждане на скалните образувания в нея


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС