ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВРАН КАМЪК   (Код в регистъра: 121)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 60.6 хектара

Местоположение:
Област: София, Община: Златица, Населено място: с. Петрич

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
София - бул. "Цар Борис III " №136

Документи за обявяване:
Заповед No.259 от 17.07.1995 г., бр. 69/1995 на Държавен вестник 259-1995 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване естествените местообитания на защитени и редки видове птици, включени в Червена книга на РБ и в списъка на застрашените видове в Европа.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство и всякакви други дейности, които увреждат естествения облик на местността или водния и режим
2. Забранява се провеждане на горскостопански мероприятия в периода 1 януари - 30 август
3. Забранява се залесяване с неприсъщи за района видове
4. Забранява се паша на кози и свине
5. Забранява се безпокоене, улавяне и опръстеняване на гнездещите птици и взимането на яйцата и малките им
6. Разрешава се провеждане на горскостопански мероприятия за поддържане на дървесната растителност, при максимално осигуряване на биологичните изисквания на видовете по специален устройствен проект, съгласуван с РИОС - Бургас
7. Разрешава се ловуване на едър дивеч, както и регулиране числеността на хищниците, в периода 1 септември - 30 декември

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС