ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧИНАР ДЕРЕ   (Код в регистъра: 131)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 44.57 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Асеновград, Населено място: с. Тополово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.420 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 420-1995 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-941 от 28.12.2007 г., бр. 8/2008 на Държавен вестник 941-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-941 от 28.12.2007 г., бр. 8/2008 на Държавен вестник 941-2007 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване естествено находище на източен чинар;

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство, разкриване на кариери, изземване на инертни материали, корекция на речните корита, както и други дейности, променящи естествения облик на местността или водния є режим;
2. Забранява се извеждане на реконструкционни сечи и залесяване с неприсъщи дървесни видове;
3. Забранява се увреждане, изкореняване и унищожаване на естествената растителност, бране на цветя за букети, събиране на билки;
4. Забранява се пашата на кози;
5. Забранява се замърсяване с битови, промишлени и строителни отпадъци.
6. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на имотите;
7. Забранява се разораване и разкопаване;
8. Забранява се корекции на речното корито;
9. Забранява се добив на инертни материали;
10. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
11. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;
12. Забранява се изкореняване и увреждане на дървесна и храстова растителност;
13. Забранява се залесяване с неместни за района дървесни и храстовидни видове;
14. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
15. Забранява се строителство;
16. Забранява се палене на огън;
17. Забранява се замърсяване с отпадъци.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС