ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РИБИНО   (Код в регистъра: 141)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 66.3 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Крумовград, Населено място: с. Рибино, с. Самовила

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.583 от 02.11.2000 г., бр. 99/2000 на Държавен вестник 583-2000 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на популации на защитени и застрашени от изчезване видове животни и растения, в т.ч. голям подковонос, малък подковонос, южен подковонос, средиземноморски подковонос, подковонос на Мехели, трицветен нощник, голям нощник, пещерен прилеп, дългокрил прилеп и др.;
2. Опазването на карстов ландшафт, включващ скални масиви, извори и пещери:

Режим на дейности:
1. Забранява се строителството на пътища и всякакво ново строителство.
2. Забраняват се кариерни дейности.
3. Забранява се извеждане на голи сечи.
4. Забранява се влизане в пещерите.
5. Забранява се извличане на каквито и да е материали (камъни, глина, пещерни образувания, гуано и др ) от вътрешността и привходните части на пещерите.
6. Забранява се благоустрояване на пещерите и използването им като места за производствени дейности и складиране на материали или подслон но домашни животни.
7. Забранява се Изхвърляне на отпадъци, включително в пещерите.
8. Забранява се затваряне на входовете на пещерите.
9. Забранява се употреба на пестициди.
10. Забранява се бивакуване и палене на огън.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС