ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОЛЕМИЯ СИПЕЙ   (Код в регистъра: 148)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 653.9 хектара

Местоположение:
Област: Хасково, Община: Стамболово, Населено място: с. Бял кладенец, с. Рабово, с. Светослав

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД471 от 11.07.2001 г., бр. 73/2001 на Държавен вестник 471-2001 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на редки и защитени видове растения и животни , в т.ч. белоглав и египетски лешояди,черен щъркел,колония сива чапла,белоопашат мишелов,син скален дрозд, скална зидарка, шипобедрена и шилоопашата костенурки.
2. Опазване на забележителен природен ландшафт по долината на р. Арда'

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакъв вид ново строителство;
2. Забранява се търсенето и проучването на полезни изкопаеми със сондажни и минни дейности в периода януари - юни включително;
3. Забранява се добива на полезни изкопаеми по открит способ, както и добива и първичната обработка (обогатяване) на метални полезни изкопаеми чрез прилагане на химически и химико-бактериологични методи и цианиди;
4. Забранява се извеждането на голи сечи в горските насаждения;
5. Забранява се извеждането на сечи в горските насаждения в периода от 1 януари до 31юли включително;
6. Забранява се лова, риболова и ловностопанските мероприятия;
7. Забранява се алпинизъма и делтапланеризъма.

Припокриване (частично или пълно):
1. ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни
2. ЗЗ по директивата за птиците: Студен кладенец


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС