ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЕРМЕНКА   (Код в регистъра: 183)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 109.97 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Братя Даскалови, Населено място: с. Славянин

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.2122 от 21.01.1964 г., бр. 6/1964 на Държавен вестник 2122-1964 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.2108 от 20.12.1984 г., бр. на Държавен вестник
2. Прекатегоризация със Заповед No.РД-859 от 18.09.2002 г., бр. 108/2002 на Държавен вестник 859-2002 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-469 от 28.05.2013 г., бр. 56/2013 на Държавен вестник 469-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на характерни за района ландшафти.
2. Опазване на местообитания на редки и защитени растителни и животински видове.

Режим на дейности:
1. Забранява се провеждането на сечи, освен санитарни и ландшафтни такива, с оглед подобряване санитарното и украсно значение на горите около тези обекти.
2. Забранява се пашата на добитък, през всяко време на годината.
3. Забранява се разкриването на кариери, вадене на пясък, къртене на камъни, изхвърляне на сгурия и други промишлени отпадъци, както и всякакви действия, които загрозяват или нарушават природната обстановка около тях.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС