ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПОРЕЧИЕТО НА РЕКА ДЕВИНСКА   (Код в регистъра: 187)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 140.78 хектара

Местоположение:
1. Област: Смолян, Община: Борино, Населено място: с. Борино
2. Област: Смолян, Община: Девин, Населено място: гр. Девин

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Смолян - ул." Дичо Петров" №16

Документи за обявяване:
Заповед No.РД618 от 08.07.2002 г., бр. 86/2002 на Държавен вестник 618-2002 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-695 от 19.09.2007 г., бр. 89/2007 на Държавен вестник 695-2007 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-104 от 06.02.2019 г., бр. 23/2019 на Държавен вестник 104-2019 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на защитени и ендемични растителни видове, като: Haberlea rhodopensis - родопски силивряк, Seseli rhodopeum - родопски скален копър, Galanthus nivalis L. - снежно кокиче, Sedum kostovi - костова тлъстига, Campanula lanata - вълнеста камбанка, Lathrea rhodopea - родопска горска майка, Genista rumelica - румелийска жълтуга;
2. Опазване на защитени и ендемични животински видове, като: Lutra lutra - видра, Rupicapra rupicapra balcanica - дива коза, Ursus arctos - кафява мечка, Lucanus cervus - бръмбър рогач;
3. Опазване на природни местообитания от типа заливни гори с участието на Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior;

Режим на дейности:
1. Забранява се къртене на камъни, копаене на пръст и всякакви дейности, загрозяващи естествения пейзаж;
2. Забранява се ново строителство;
3. Забранява се изменение на руслото на реката или замърсяването и по какъвто и да е начин;
4. Забранява се брането на защитени растения;
5. Забранява се паленето на огън, освен на определените за това места;
6. Забранява се гърменето с експлозиви;
7. Забранява се зарибяването с неместни видове риби;
8. Забранява се извеждане на голи сечи, както и отсичане на отделни стари и хралупести дървета;
9. Забранява се залесяване с неместни за района растителни видове;
10. Забранява се разселване на неместни за района животински видове;
11. Забранява се корекции на речното корито и дейности, водещи до нарушаване на естественото състояние на водното течение, бреговете и прилежащите територии на реката, с изключение на такива, необходими в случай на бедствени ситуации;
12. Забранява се разработването на каменни кариери и варници;
13. Забранява се добив на инертни материали.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС