ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТОЛИЩА   (Код в регистъра: 194)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3.81 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Трявна, Населено място: гр. Плачковци

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-689 от 22.07.1987 г., бр. 63/1987 на Държавен вестник 689-1987 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1309 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1309-2002 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-401 от 24.04.2013 г., бр. 51/2013 на Държавен вестник 401-2013 г.
3. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-401 от 24.04.2013 г., бр. 51/2013 на Държавен вестник 401-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на група вековни букови дървета.

Режим на дейности:
1. Забранява се кастрене, чупене на клони и всякакви други действия, които биха довели до повреждане или унищожаване на вековните дървета;
2. Забранява се убиване, улавяне и безпокоене на птиците, разваляне на гнездата и събиране на яйцата им;
3. Забранява се ловуване;
4. Забранява се всякакво строителство;
5. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
6. Забранява се извеждането на сечи, освен отгледни и санитарни;
7. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства, извън съществуващия горски път;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана на района.

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: БЪЛГАРКА
2. ЗЗ по двете директиви: Българка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС