ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛАФТИН   (Код в регистъра: 198)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 18.79 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Севлиево, Населено място: с. Кормянско

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-2109 от 20.12.1984 г., бр. 3/1985 на Държавен вестник 2109-1984 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1313 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1313-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-353 от 13.05.2014 г., бр. 47/2014 на Държавен вестник 353-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на редки и застрашени птици - черен щъркел, бухал и др.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, като нараняване на стъблата, кастрене, чупене на клони и други, които довеждат до повреждане на дърветата;
2. Забранява се късане или изкореняване на растенията;
3. Забранява се паша на домашни животни;
4. Забранява се влизане, лагеруване, преминаване или паркиране на моторни превозни средства;
5. Забранява се безпокоене на дивите животни и вземане на техните малки или яйцата им, както разрушаване на гнездата и леговищата им;
6. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя както естествения облик на местността, така и на водния и режим;
7. Забранява се извеждане на сечи, освен отгледни и санитарни;
8. Забранява се всякакво строителство;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС