ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧАИРИТЕ - БЛАТНО КОКИЧЕ   (Код в регистъра: 20)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2.0 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Поморие, Населено място: с. Горица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1938 от 03.07.1970 г., бр. 65/1970 на Държавен вестник 1938-1970 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на блатно кокиче.

Режим на дейности:
1. Забранява се разораване, отводняване или изменяне начина на ползуване на терените, което води до унищожаване находищата на блатното кокиче
2. Забранява се пашата на добитък и косенето на ливадите преди прибирането на блатното кокиче - не по-рано от 30 май


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС