ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЛЮЛЯЦИТЕ   (Код в регистъра: 206)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 56.94 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Габрово, Населено място: гр. Габрово, с. Дебел дял

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.852 от 10.08.1983 г., бр. 70/1983 на Държавен вестник 1-6-206-852-1983


Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1321 от 27.12.2002 г., бр. 7/2003 на Държавен вестник 1321-2002 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-403 от 27.05.2014 г., бр. 56/2014 на Държавен вестник 403-2014 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване характерни букови гори в района на курорта "Люляците".

Режим на дейности:
1. Забранява се пашата на домашен добитък
2. Забранява се събирането на лечебни растения
3. Забранява се ловуването
4. Забранява се извеждането на сечи, освен санитарни и отгледни, строителството, прокарването на пътища, разораването и др. Дейности, които биха нарушили естествения облик на района


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС