ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГЮМУРДЖИНСКИ СНЕЖНИК   (Код в регистъра: 211)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1926.4 хектара

Местоположение:
Област: Кърджали, Община: Кирково, Населено място: с. Горно Къпиново, с. Долно Къпиново, с. Кремен, с. Чакаларово, с. Шумнатица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Хасково - ул. "Добруджа", бл. 14, ет. 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД153 от 21.02.2003 г., бр. 36/2003 на Държавен вестник 153-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековни смесени гори на бук, ела и явор.
2. Опазване находища на застрашени от изчезване растителни и животински видове - родопски крем, казашка хвойна, тис, джел, планински явор, мечка и др.

Режим на дейности:
1. В зоната за поддръжка се забранява всякакво строителство, включително строеж на пътища
2. В зоната за поддръжка движение на туристи извън определените за целта пътеки
3. В зоната за поддръжка всякакви сечи, освен санитарни, селекционни (само в семенните бази), направляващи (отсичане на отделни дървета с цел осигуряване на растежен простор на редките видове - тис, джел, ела, планински явор и други редки и защитени видове)
4. В зоната за възстановяване се забранява всякакво строителство, включително строеж на пътища
5. В зоната за възстановяване се забранява голи сечи и реконструкции
6. В зоната за възстановяване се забранява залесяване с неавтохтонни видове и произходи
7. В зоната за възстановяване се забранява отстраняване на съпътстващите естествени дървесни видове в буковите гори
8. В зоната за възстановяване се забранява сеч на планински явор

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за местообитанията: Родопи - Източни


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС