ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СРЕДНОГОРЕЦ   (Код в регистъра: 232)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 15.51 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: с. Каравелово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.3813 от 12.12.1974 г., бр. 1/1975 на Държавен вестник 3813-1974 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-329 от 31.03.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 329-2003 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-213 от 12.03.2012 г., бр. 33/2012 на Държавен вестник 213-2012 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-213 от 12.03.2012 г., бр. 33/2012 на Държавен вестник 213-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на вековна букова гора и характерен ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство;
2. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
3. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;
4. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
5. Забранява се палене на огън извън определените за това места.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Средна гора


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС