ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ОГНЯНОВО - СИНИТЕВСКИ РИД   (Код в регистъра: 249)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 842.62 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Пазарджик, Населено място: с. Огняново, с. Синитово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-374 от 05.05.1982 г., бр. 39/1982 на Държавен вестник 374-1982 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-384 от 03.04.2003 г., бр. 42/2003 на Държавен вестник 384-2003 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-408 от 07.07.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 408-2008 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-408 от 07.07.2008 г., бр. 73/2008 на Държавен вестник 408-2008 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) и псевдостепи с житни и едногодишни растения от клас Thero-Brachypodietea;
2. Опазване на защитени, редки и застрашени растителни видове, като: текирска мишорка (Gypsophila tekirae), игликоцветна айважива (Alkanna primuliflora), стрибърнова айважива (Alkanna stribrnyi), борзеанов игловръх (Alyssum borzaeanum), стрибърнов игловръх (Alyssum stribrnyi), обикновен анакамптис (Anacamptis pyramidalis), скална гъшарка (Arabis nova), тракийска овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris ssp. thracica), манагетова метличина (Centaurea mannagettae), оливиеров минзухар (Crocus olivieri), гръцка (гусихиева) ведрица (Fritillaria gussichiae), родопско еньовче (Galium rhodopeum), татарски гониолимон (Goniolimon tataricum), родопска люцерна (Medicago rhodopea);
3. Опазване на защитени, редки и застрашени животински видове, като: жаба дървесница (Hyla arborea), турска боа (Eryx jaculus), малък ястреб (Accipiter nisus), голям ястреб (Accipiter gentiles), орел-змияр (Circaetus gallicus), малък орел (Hieraaetus pennatus), царски орел (Aquila heliaca), скален орел (Aquila chrysaлtos), малък креслив орел (Aquila pomarina), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), степен орел (Aquila nipalensis), осояд (Pernis apivorus), полски блатар (Circus cyaneus), ловен сокол (Falco cherrug), сокол скитник (Falco peregrinus), сокол орко (Falco subbuteo), турилик (Burhinus oedicnemus), лалугер (Spermophilus citellus), пъстър пор (Vormela peregusna) и др.;

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви сечи, с изключение на сечи за отстраняване на неместни и инвазивни видове и сечи в съществуващите горски култури.
2. Забранява се пашата на домашни животни
3. Забранява се всякакво строителство, включително прокарване на нови пътища;
4. Забранява се разкриването на нови и разширяването на съществуващи кариери кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които изменя както естествения облик на местността
5. Забранява се ловуването
6. Забранява се промяната на начина на трайно ползване на земите;
7. Забранява се търсенето, проучването и добивът на подземни богатства;
8. Забранява се изграждането на ветроенергийни системи;
9. Забранява се изграждането на фотоволтаични инсталации;
10. Забранява се изземането на почвени маси;
11. Забранява се делта- и парапланеризмът;
12. Забранява се залесяването;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Бесапарски ридове


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС