ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КИТКАТА   (Код в регистъра: 301)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на актуализация. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 2.0 хектара

Местоположение:
Област: Враца, Община: Бяла Слатина, Населено място: гр. Бяла Слатина

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Враца - ул."Екзарх Йосиф" 81

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-425 от 18.05.1987 г., бр. 45/1987 на Държавен вестник 425-1987 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-645 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 645-2003 г.
2. Заличаване със Заповед No.РД-622 от 19.09.2017 г., бр. 85/2017 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на група от 15 вековни дървета от космат дъб.
2. Опазване на характерен ландшафт.

Режим на дейности:
1. Забраняват се всякакви дейности, които водят до повреждане или унищожаване на дърветата
2. Забранява се късане или изкореняване на тревисти растения и храсти
3. Забранява се влизане, преминаване или паркиране на моторни превозни средства
4. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, с които се изменя естествения облик на местността или водния режим
5. Забранява се извеждане на сечи, освен санитарни
6. Забранява се паша на домашни животни
7. Забранява се всякакво строителство


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС