ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАВЛЬОВА ПАДИНА   (Код в регистъра: 307)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 129.6 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Хаджидимово, Населено място: с. Илинден, с. Лъки

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул."Свобода" № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-763 от 14.08.1981 г., бр. 81/1981 на Държавен вестник 763-1981 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-417 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 417-1995 г.
2. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-417 от 14.11.1995 г., бр. 105/1995 на Държавен вестник 417-1995 г.
3. Прекатегоризация със Заповед No.РД-651 от 26.05.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 651-2003 г.
4. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-397 от 24.04.2013 г., бр. 51/2013 на Държавен вестник 397-2013 г.
5. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-397 от 24.04.2013 г., бр. 51/2013 на Държавен вестник 397-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на растителните видове: Пиринско лале (Tulipa pirinica Delip.), Дреновска ведрица (Fritillaria drenovskii), Кристална ричия (Riccia crustata), Славянско котенце (Pulsatilla slaviankae), Недоразвит лимодорум (Limodorum abortivum), Оливиеров минзухар (Crocus olivieri), Стрибърниева каменоломка (Saxifraga stribrnyi), Паяковидна пчелица (Ophrys sphegodes ssp. mammosa), Пърчовка (Himantoglossum caprinum), Обикновен салеп (Orchis morio) и Пурпурен салеп (Orchis purpurea), и техните местообитания.

Режим на дейности:
1. Забранява се промяна на предназначението и начина на трайно ползване на земята;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
4. Забранява се събиране на лечебни растения, бране и изкореняване на растения;
5. Забранява се внасяне на неместни видове.

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Славянка


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС