ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ТАРАКЛЪКА   (Код в регистъра: 323)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 34.02 хектара

Местоположение:
Област: Плевен, Община: Левски, Населено място: с. Градище

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Плевен - ул. "Алексадър Стамболийски"1А

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-468 от 30.12.1977 г., бр. 6/1978 на Държавен вестник 468-1977 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-718 от 10.06.2003 г., бр. 60/2003 на Държавен вестник 718-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-145 от 19.02.2013 г., бр. 33/2013 на Държавен вестник 145-2013 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уязвими растителни съобщества - вековна дъбова гора.

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на домашни животни
3. Забранява се преследването на диви животни и вземане на техните малки или яйцата им, както и разрушаване на гнездата и леговищата им
4. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се повреждат или изменят както естествения облик на местността, така и на водния и режим
5. Забранява се воденето на сечи, освен санитарни
6. Забранява се извършването на каквото и да е строителство, освен в случаите, когато такова е предвидено в устройствения проект на защитената територия


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС