ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МОГИЛАТА   (Код в регистъра: 368)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 47.5 хектара

Местоположение:
Област: Шумен, Община: Шумен, Населено място: с. Коньовец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Шумен - ул. "Съединение" 71 ет 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-4051 от 29.12.1973 г., бр. 29/1974 на Държавен вестник 4051-1973 г.

Документи за промяна:

Прекатегоризация със Заповед No.РД-960 от 25.07.2003 г., бр. 73/2003 на Държавен вестник 960-2003 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на степни формации - тревни и храстовидни.
2. Опазване на вида пролетен гороцвет (Adonis vernalis L.), лечебно растение под ограничителен режим на ползване.

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат , кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък през всяко време
3. Забранява се да се преследват на дивите животни, птиците и техните малки и да се развалят на гнездата и леговищата им
4. Забранява да се разкриват на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменянето на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин на скалните и земни образувания, на сталактитите и други формации в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
7. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС