ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МЮЩЕРЕКА   (Код в регистъра: 401)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4.99 хектара

Местоположение:
Област: Разград, Община: Кубрат, Населено място: с. Беловец

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1187 от 19.04.1976 г., бр. 44/1976 на Държавен вестник 1187-1976 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1195 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1195-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-2 от 05.01.2009 г., бр. 15/2009 на Държавен вестник 2-2009 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.)

Режим на дейности:
1. Забранява се сеченето, кастренето и повреждането на дърветата, а също и изкореняване на всякакви растения
2. Забранява се пашата на добитък през всяко време
3. Забранява се преследването на диви животни, птици и техните малки и разваляне на гнездата или леговищата им
4. Забранява се разкриване на кариери за всякакви инертни и други материали, повреждането или изменението на естествения облик на местността, включително и на водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактитите, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се воденето на голи и интензивни главни сечи
8. Разрешава се извеждането на санитарна сеч и отсичането на престарели и с влошени декоративни качества дървета

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Лудогорие


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС