ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ГОРНАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 409)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 7.09 хектара

Местоположение:
Област: Силистра, Община: Ситово, Населено място: с. Добротица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1141 от 15.12.1981 г., бр. 102/1981 на Държавен вестник 1141-1981 г.

Документи за промяна:

1. Прекатегоризация със Заповед No.РД-1203 от 24.09.2003 г., бр. 91/2003 на Държавен вестник 1203-2003 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-4 от 05.01.2009 г., бр. 15/2009 на Държавен вестник 4-2009 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.РД-645 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 645-2012 г.
4. Промяна в режима на дейностите със Заповед No.РД-645 от 14.08.2012 г., бр. 75/2012 на Държавен вестник 645-2012 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествено находище на червен божур (Paeonia peregrina Mill.).

Режим на дейности:
1. Забранява се извършването на мероприятия, водещи до промяна на видовия състав на горските насаждения, включително: гола сеч, сечи с последващо изкуствено възобновяване с неместни дървесни видове, с изключение на частичното редуциране на липовия дървостой и мероприятия в случаите на каламитети;
2. Забранява се извършването на горскостопански мероприятия и ловуване в периода 1 март - 31 октомври;
3. Забранява се паша на домашни животни;
4. Забранява се палене на огън;
5. Забранява се късане и изкореняване на екземпляри от червен божур, бране на билки;
6. Забранява се строителство;
7. Забранява се търсене, проучване и добив на подземни богатства;
8. Забранява се навлизане с превозни средства, с изключение на необходимите за извършване на горскостопански дейности, в периода 1 ноември - 28 февруари.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС