ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЕКОПАРК - УНИВЕРСИТЕТСКА БОТАНИЧЕСКА ГРАДИНА - ВАРНА   (Код в регистъра: 428)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са в процес на изготвяне. За повече информация се обърнете към МОСВ и РИОСВ.


Площ: 36.09 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-198 от 05.03.2004 г., бр. 21/2004 на Държавен вестник 198-2004 г.

Документи за промяна:

Заличаване с Решение No.8736 от 10.10.2005 г., бр. на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на местообитания на защитени, редки и уязвими растителни и животински видове;
2. Предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност и екологичен мониторинг;

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство, освен предвиденото с плана за управление на защитената местност;
2. Забранява се отводняване или всякаква друга промяна на водния режим, определен за съществуващата помпена станция, басейни и канали;
3. Забранява се разкриване на кариери, провеждане на минногеоложки и други дейности, които променят облика на местността;
4. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на отгледни и санитарни;
5. Забранява се скъсане или унищожаване на тревна, храстова и дървесна растителност, както и събиране на билки;
6. Забранява се паша на домашни животни;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС