ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЕЧЕНАТА КОРИЯ   (Код в регистъра: 432)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 11.35 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Брезово, Населено място: с. Чехларе

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пловдив - бул. "Марица" 122

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-903 от 07.10.2005 г., бр. 89/2005 на Държавен вестник 903-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на естествена вековна дъбово-благунова гора;

Режим на дейности:
1. Забранява се извеждане на сечи, с изключение на санитарни;
2. Забранява се строителство;
3. Забранява се увреждане и унищожаване на дървесна и храстова растителност;
4. Забранява се паша и бивакуване на домашни животни;
5. Забранява се палене на огън;
6. Забранява се залесяване с неместни дървесни и храстови видове;
7. Забранява се замърсяване с отпадъци;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС