ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАЛЪК КАНАГЬОЛ   (Код в регистъра: 436)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 369.96 хектара

Местоположение:
1. Област: Силистра, Община: Алфатар, Населено място: с. Васил Левски, с. Кутловица
2. Област: Силистра, Община: Кайнарджа, Населено място: с. Попрусаново, с. Стрелково
3. Област: Силистра, Община: Силистра, Населено място: с. Богорово, с. Главан, с. Попкралево

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Русе - ул. "Придунавски" 20 п.к. 26

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-1153 от 23.11.2005 г., бр. 1/2006 на Държавен вестник 1153-2005 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на уникален ландшафт, включващ каньоновидно суходолие, характерни скални образувания, редки хазмофитни растителни съобщества, естествените местообитания на защитени растителни и животински видове;
2. Предоставяне на възможност за научни изследвания и развитие на устойчив туризъм;

Режим на дейности:
1. Забранява се изграждане на нови пътища извън одобрените в схемата на републиканската и общинската пътна мрежа;
2. Забранява се всякакво строителство, разкриването на кариери и други дейности, с които се увреждат скалните образувания;
3. Забранява се скално катерене и алпинизъм в периода 1 март - 30 юли;
4. Забранява се осъществяване на горскостопански дейности в периода 1 март - 15 юли;
5. Забранява се извеждане на сечи, които водят до смяна на дървесния вид в горските насаждения;
6. Забранява се палене на огън;
7. Забранява се залесяване и разораване на ливадите и пасищата;
8. Забранява се пашата на места, извън определените с лесоустройствен проект;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Хърсовска река


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС