ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


КАЙКУША   (Код в регистъра: 45)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 155.4 хектара

Местоположение:
Област: Велико Търново, Община: Свищов, Населено място: с. Ореш

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Велико Търново - ул."Н. Габровски" 68

Документи за обявяване:
Заповед No.438 от 02.08.1978 г., бр. 74/1978 на Държавен вестник 438-1978 г.

Цели на обявяване:
1. Опазване на блатна екосистема;

Режим на дейности:
1. Забранява се разкриването на кариери, провеждането на минно-геоложки и други дейности, с които се поврежда или изменя ландшафта
2. Забранява се всякакво строителство освен ако е предвидено в устройствения проект на защитената територия
3. Забранява се замърсяването на водите с каквито и да е вредни вещества
4. Забранява се паленето на огън и опожаряването на тръстиката и другата растителност
5. Забранява се внасянето и развъждането на нови видове животни и птици без съгласуване с БАН
6. Забранява се повреждането и унищожаването с каквито и да е средства и по какъвто и да е начин служебните знаци и табели означаващи границите на защитената местност
7. Разрешава се окосяването на тръстиката и папура от комбината за услуги Кирил Пушкаров - гр. Свищов, което да става от 15 октомври на текущата година до 15 февруари следващата година
8. Разрешава се ползването на земята за селскостопански нужди около 20 дка в района на отводнителните канали, без да се внасят минерални торове, хербициди и други химични препарати
9. Разрешава се следенето и при нужда подпомагането на опресняването на водите от р.Дунав
10. Разрешава се внасянето на хидрофилна дървесна растителност с цел да се подобрят условията за гнездене на птиците
11. Разрешава се зарибяването с определени проучени видове
12. Разрешава се риболовът в периода от 15 февруари до 15 септември само в откритите водни площи, а в останалото време на годината без ограничение
13. Разрешава се ловът в периода от 1 октомври на текущата година до 31 януари следващата година

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: ПЕРСИНА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Свищовско-Беленска низина


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС