ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАНОЛОВОТО   (Код в регистъра: 459)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 92.6 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Невестино, Населено място: с. Църварица

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Перник - ул."Благой Гебрев" 15, п.к.102

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-507 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 507-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се строителство на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа;
2. Забранява се разкриване на кариери, изменение на водния режим на реките и естествения облик на местността;
3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита;
4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места;
5. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
6. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение;
7. Съществуващите гори със специално предназначение запазват своя статут;
8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия;
9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения проект пасищни площи и в поземления фонд;
10. Разрешава се косене на сено и селскостопанска дейност традиционно провеждана в района.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС