ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МОЧУРИЩЕТО   (Код в регистъра: 466)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 21.83 хектара

Местоположение:
Област: Варна, Община: Варна, Населено място: гр. Варна, с. Тополи

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Варна - ул."Ян Палах" 4

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-515 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 515-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво масивно строителство, освен в случаите, посочени в Закона за опазване на земеделските земи и чл. 2 на Наредба № 2 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа от 1998 г. и тези, посочени в чл. 6, буква "г" от Наредба №2 на Министерството на териториалното развитие и строителството от 1995 г. за правила и нормативи за териториално устройственото планиране на Черноморското крайбрежие;
2. Забранява се ловуване, престой или движение на лица, носещи капани, примки, арбалети, лъкове, огнестрелно оръжие в сглобено или разглобено състояние, с изключение на законно притежавано оръжие за самоотбрана (пистолети и револвери);
3. Забранява се безпокоене, убиване, упойване, улавяне, вземане, пренасяне, превозване на живи, ранени или убити диви животни и разпознаваеми части от тях, както и техните малки, яйца и други жизнени форми и разрушаване на леговища;
4. Забранява се паша на свине;
5. Забранява се паша на други домашни животни без пастир;
6. Забранява се палене на тръстика;
7. Забранява се косене на тръстика, освен при доказана необходимост и след съгласуване с МОСВ;
8. Забранява се замърсяване с вредни вещества и битови, строителни, промишлени и други отпадъци, както и внасяне на химични средства и препарати за растителна защита, с изключение на посочените в одобрения от Министерството на земеделието и горите списък.


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС