ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЕЧИ КАМЪК   (Код в регистъра: 501)

Категория: Защитена местност

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 390.0 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Казанлък, Населено място: с. Ясеново

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Стара Загора - бул."Стара Планина " № 2

Документи за обявяване:
Заповед No.РД-525 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник 525-2007 г.

Режим на дейности:
1. Забранява се всякакво строителство на сгради, пътища, въжени линии и др., освен експлоатацията на кариерата за варовик;
2. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове;
3. Забранява се предоставяне на терени за лично ползване;
4. Забранява се замърсяване с битови и промишлени отпадъци;
5. Забранява се използване на химически препарати за борба с вредителите по горското и селското стопанство;
6. Разрешава се регулирана паша в районите за паша;
7. Разрешава се провеждане на предвидените в лесоустройствения проект мероприятия, без извеждане на голи сечи;
8. Разрешава се поддържането на съществуващия горски път;


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС