ExEA ExEA EEA

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за качеството на атмосферния въздух в страната
за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 22.05.2024 г.

Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух
за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 22.05.2024 г.
Населено място / ПунктSO2NO2ФПЧ10COO3
ПС за СЧН
350.0 µg/m3
ПС за СДН
125.0 µg/m3
ПС за СЧН
200.0 µg/m3
ПС за СДН
50.0 µg/m3
8ч норма
10.0 mg/m3
ПИН
180.0 µg/m3
 
Не са регистрирани превишения на нормите.
 

Забележки:

РИОСВ Бургас: Поради технически причини няма данни за ФПЧ10 от АИС "Долно Езерово".
РИОСВ Пловдив: По технически причини до 15:00 часа няма данни за CO от АИС "Каменица".
РИОСВ Смолян: По технически причини няма данни за NO2 от КФС "Рожен".

Абревиатурите са описани на горепосочения адрес.

Данните от АИС постъпват в реално време в Националната база данни за КАВ в ИАОС и в РИОСВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

Архив на ежедневния бюлетин за КАВ
Архив до март 2012 г.

Архив от април 2012 г. Моля, изберете дата:

Информация за алармиране на населението
При превишаване на алармените прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон информация на населението се предоставя съгласно изискванията на "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон". Последните регистрирани превишения на алармените прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон в атмосферния въздух са публикувани на интернет страницата на ИАОС http://pdbase.government.bg/airq/alarm.jsp.

Други информационни бюлетини
Информация за нивата на ФПЧ10 (от ръчните пунктове), ФПЧ2.5, бензен, оловни аерозоли, арсен, кадмий, никел, полиароматни циклични въглеводороди и някои специфични за страната замърсители, като амоняк, фенол, серовъглерод и др. е представена в тримесечните бюлетини за състоянието на въздуха в страната и в Националния доклад за състоянието на околната среда http://eea.government.bg/bg/output/index.html.

Мерки за подобряване на КАВ
В населените места, проблемни по отношение замърсяването на атмосферния въздух са разработени общински програми за намаляване нивата на атмосферните замърсителите и достигане на съответните норми. Населените места и атмосферните замърсители, по които са разработени общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух са публикувани на интернет страницата ИАОС http://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/index.html.

Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
Арсен, Кадмий, Хром-шествалентен, Сероводород, Манган, Азотен диоксид, Озон, Серен диоксид, Tолуол, Фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), Полиароматни въглеводороди (ПАВ), Стирол, Бензен, Въглероден оксид, Олово, Амоняк, Серовъглерод

Copyright 2002-2012 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Модулът е разработен от Инфо Логика ООД