ExEA ExEA EEA

Национална система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време

ЕЖЕДНЕВЕН БЮЛЕТИН
за качеството на атмосферния въздух в страната
за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 24.04.2018 г.

Ежедневният бюлетин съдържа информация за нивата на някои основни показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство: фини прахови частици (ФПЧ10), серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Публикуват се само регистрираните превишения на нормите на посочените атмосферни замърсители. Информация за нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух, съгласно националното и европейско законодателство, както и информация за здравния ефект от замърсяването на атмосферния въздух е публикувана на интернет страницата на ИАОС http://eea.government.bg/bg/output/daily/norms-air.doc.

Превишения на праговите стойности (в пъти) за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух
за периода от 00:00 часа до 24:00 часа на 24.04.2018 г.
Населено място / ПунктSO2NO2ФПЧ10COO3
ПС за СЧН
350.0 µg/m3
ПС за СДН
125.0 µg/m3
ПС за СЧН
200.0 µg/m3
ПС за СДН
50.0 µg/m3
8ч норма
10.0 mg/m3
ПИН
180.0 µg/m3
Бургас - кв. Долно Езерово   1.06  
Плевен   1.05  

Забележки:

РИОСВ Благоевград: Поради технически причини липсват данни за азотен диоксид и азотен оксид.
РИОСВ Бургас: Поради технически причини от АИС"М.Рудник" няма данни за NO2 и SO2 .
РИОСВ Варна: Няма данни от АИС Старо Оряхово поради липса на връзка с комуникационния сървър.
РИОСВ Враца: Поради технически проблем няма данни за SO2.
РИОСВ Монтана: Поради технически причини няма данни за ФПЧ10 от АИС-Видин от 13.00 ч. на 07.04.2018 г.
РИОСВ София: По технически причини няма данни от АИС Младост за азотни оксиди.

Абревиатурите са описани на горепосочения адрес.

Данните от АИС постъпват в реално време в Националната база данни за КАВ в ИАОС и в регионалните в РИОСВ и са предварителни. След проверка за достоверност и верифицирането им окончателните данни се публикуват в тримесечните бюлетини и в Националния доклад за състоянието на околната среда.

Архив на ежедневния бюлетин за КАВ
Архив до март 2012 г.

Архив от април 2012 г. Моля, изберете дата:

Информация за алармиране на населението
При превишаване на алармените прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон информация на населението се предоставя съгласно изискванията на "Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон". Последните регистрирани превишения на алармените прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон в атмосферния въздух са публикувани на интернет страницата на ИАОС http://pdbase.government.bg/airq/alarm.jsp.

Други информационни бюлетини
Информация за нивата на общ прах, ФПЧ10 (от ръчните пунктове), ФПЧ2.5, бензен, оловни аерозоли, арсен, кадмий, никел, полиароматни циклични въглеводороди и някои специфични за страната замърсители, като амоняк, фенол, серовъглерод и др. е представена в тримесечните бюлетини за състоянието на въздуха в страната и в Националния доклад за състоянието на околната среда http://eea.government.bg/bg/output/index.html.

Мерки за подобряване на КАВ
В населените места, проблемни по отношение замърсяването на атмосферния въздух са разработени общински програми за намаляване нивата на атмосферните замърсителите и достигане на съответните норми. Населените места и атмосферните замърсители, по които са разработени общински програми за подобряване качеството на атмосферния въздух са публикувани на интернет страницата ИАОС http://eea.government.bg/bg/nsmos/air/roukav/index.html.

Оценка на влиянието на контролираните атмосферни замърсители върху човешкото здраве (източник: Министерство на здравеопазването)
Арсен, Кадмий, Хром-шествалентен, Сероводород, Манган, Азотен диоксид, Озон, Серен диоксид, Tолуол, Общ прах и фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), Полиароматни въглеводороди (ПАВ), Стирол, Бензен, Въглероден оксид, Олово, Амоняк, Серовъглерод

Copyright 2002-2012 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Модулът е разработен от Инфо Логика ООД