ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ДЖЕНДЕМА   (Код в регистъра: 14)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 4220.2 хектара

Местоположение:
1. Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Калофер, гр. Карлово
2. Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Манолово, с. Тъжа

Документи за обявяване:
Заповед No.606 от 28.03.1953 г., бр. на Държавен вестник 606-1953 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - намаляване със Заповед No.1700 от 11.07.1961 г., бр. на Държавен вестник 1700-1961 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1080 от 21.10.1983 г., бр. 89/1983 на Държавен вестник 1080-1983 г.
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.67 от 25.01.1991 г., бр. 16/1991 на Държавен вестник 67-1991 г.

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Местообитания на диви кози

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), ахтарово шапиче (Alchemilla achtarovii), юмрукчалско шапиче (Alchemilla jumrukczalica), старопланинска иглика (Primula frondosa), Нарцисова съсънка (Anemone narcissiflora), вълк (Canis lulus), Кафява мечка (Ursusu arctos), Благороден елен (Cervus elaphus), дива коза (Rupicapra rupicapra), Царски орел (Aquila heliaca), Скален орел (Aquila chrysaetos);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС