ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СКАКАВИЦА   (Код в регистъра: 17)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 70.8 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Сапарева баня, Населено място: гр. Сапарева баня

Документи за обявяване:
Заповед No.508 от 28.03.1968 г., бр. 76/1968 на Държавен вестник 508-1968 г.

Цели на обявяване:
1. Девствени белмурови насаждения.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Бяла мура (Pinus peuce), смърч (Picea abies), ела (Abies alba), жълта тинтява (Gentiana lutea), български омайник (Geum bulgaricum), златовръх Rhodiola rosae), рилски ревен (Rheum rhaponticum), планински божур (Trolius europaeus), златиста кандилка (Aquilegia aurea), планинска дилянка (Valeriana montana), черна боровинка (Vaccimium myrtillus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), лисица (Vulpes vulpes), вълк (Canis lupus), сокерица (Nucifraga caryocataktes), балканска завирушка (Prunella colaris), усойница (Vipera berus), смок мишкар (Elaphe longissima), живороден гущер (Lacerta vivipara), планинска водна жаба (Rana temporaria);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: РИЛА
2. ЗЗ по двете директиви: Рила


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС