ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПАРАНГАЛИЦА   (Код в регистъра: 2)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1487.29 хектара

Местоположение:
Област: Благоевград, Община: Благоевград, Населено място: с. Бистрица

Документи за обявяване:
Постановление на Министерски Съвет No.8517 от 30.12.1933 г., бр. на Държавен вестник 8517-1933 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1980 от 07.08.1961 г., бр. на Държавен вестник
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-602 от 20.07.2020 г., бр. 70/2020 на Държавен вестник 602-2020 г.

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Вековни девствени смърчови гори

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), обикновенна ела (Abies alba), обикновен бук (Fagus sylvatica), горска светлика (Luzula sylvatica), черна боровинка (Vaccinium myrtilus), златиста кандилка (Aquilegia aurea), жълт планински крем (Lilium jankae), витошко лале (Trolius europaeus), жълта тинтява (Gentiala lutea), белодробен лишей (Lobaria pulmonaria), мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), дива свиня (Sus scrofa), катерица (Sciurus vulgaris), черен кълвач (Dryocopos martius), глухар (Tetrao urogalus), лещарка (Bonasa bonasia), скален орел (Aquila chrysaetos), усойница (Vipera berus), живороден гущер (Lacerta vivipara), балканска пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: РИЛА
2. ЗЗ по двете директиви: Рила


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС