ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


МАНТАРИЦА   (Код в регистъра: 22)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1069.2 хектара

Местоположение:
Област: Пазарджик, Община: Ракитово, Населено място: гр. Ракитово

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Пазарджик - ул. "Гурко" №3 ет.4 п.к.220

Документи за обявяване:
Заповед No.960 от 08.06.1968 г., бр. 77/1968 на Държавен вестник 960-1968 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.3812 от 06.09.1975 г., бр. 79/1975 на Държавен вестник 3812-1975 г.
2. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.529 от 07.07.1992 г., бр. 66/1992 на Държавен вестник 529-1992 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-798 от 02.12.2015 г., бр. 100/2015 на Държавен вестник 798-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Да бъде запазено обиталището на глухари и девствения характер на иглолистната гора в тази част на Родопите.
2. Опазване на девствените бялборови, смърчово-бялборови и буково-бялборови насаждения.
3. Да се опазят дългосрочно находищата на редки и застрашени животински видове и образци от характерни за района горски екосистеми.

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западни Родопи


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС