ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ЧУПРЕНЕ   (Код в регистъра: 27)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1451.99 хектара

Местоположение:
1. Област: Видин, Община: Белоградчик, Населено място: с. Стакевци
2. Област: Видин, Община: Чупрене, Населено място: с. Горни Лом, с. Репляна, с. Чупрене

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Монтана - ул."Юлиус Ирасек"4 п.к. 55

Документи за обявяване:
Заповед No.358 от 09.02.1973 г., бр. 21/1973 на Държавен вестник 358-1973 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.506 от 11.07.1979 г., бр. 65/1979 на Държавен вестник 506-1979 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-101 от 21.02.2011 г., бр. 26/2011 на Държавен вестник 101-2011 г.
3. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-572 от 06.08.2015 г., бр. 64/2015 на Държавен вестник 572-2015 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Единствените компактни естествени смърчови реликтни гори в Западна Стара планина

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
ЗЗ по директивата за птиците: Западен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС