ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТЕНЕТО   (Код в регистъра: 28)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3578.8 хектара

Местоположение:
1. Област: Ловеч, Община: Троян, Населено място: с. Черни Осъм
2. Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: с. Кърнаре, с. Певците

Документи за обявяване:
Заповед No.214 от 05.04.1979 г., бр. 35/1979 на Държавен вестник 214-1979 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.280 от 04.05.1979 г., бр. 42/1979 на Държавен вестник 280-1979 г.
2. Заповед No.44 от 15.01.1991 г., бр. 16/1991 на Държавен вестник
3. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.67 от 25.01.1991 г., бр. 16/1991 на Държавен вестник 67-1991 г.

Международен статус:
Биосферен резерват

Цели на обявяване:
1. Вековни букови и смърчови гори

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), смърч (Picea abies), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), тис (Taxus baccata), лавровишна (Laurocerasus officinalis), Скален орел (Aquila chrysaetos), Ловен сокол (Falco cherrug), Bpaбчова кукумявка (Glaucidium passerinum), Уралска улулица (Strix uralensis), Пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucolos), кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), бялка (Martes foina), златка (Martes martes), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), Дива коза (Rupicapra rupicapra);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС