ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СОКОЛНА   (Код в регистъра: 29)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1250.0 хектара

Местоположение:
Област: Стара Загора, Община: Павел баня, Населено място: с. Асен, с. Скобелево, с. Търничени

Документи за обявяване:
Заповед No.501 от 11.07.1979 г., бр. 65/1979 на Държавен вестник 501-1979 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.9 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник 9-1985 г.

Цели на обявяване:
1. Редки и застрашени от изчезване растителни и животински видове в старопланинския масив Триглав.

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), старопланинска иглика (Primula frondosa), еделвайс (Leontopodum alpinum), Жълт планински крем (Lilium jankae), тис (Taxus baccata), дива коза (Rupicapra rupicapra), Кафява мечка (Ursus arctos), Черен кълвач (Dryocopus martius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucolos), Бухал (Bubo bubo), Скален орел (Aquila chrysaetos), Ловен сокол (Falco cherrug), Сокол скитник (Falco peregrinus), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), Черношипа ветрушка (Falco tinnunculus);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС