ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ПЕЕЩИ СКАЛИ   (Код в регистъра: 30)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1465.7 хектара

Местоположение:
Област: Габрово, Община: Севлиево, Населено място: с. Кръвеник, с. Стоките

Документи за обявяване:
Заповед No.502 от 11.07.1979 г., бр. 65/1979 на Държавен вестник 502-1979 г.

Цели на обявяване:
1. Вековни първични девствени букови гори

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), планински явор (Acer heldreichii) , еделвайс (Leontopodum alpinum), Жълт планински крем (Lilium jankae), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), старопланинска иглика (Primula frondosa), старопланинска теменуга (Viola balcanica), Кафява мечка (Ursus arctos), златка (Martes martes), Дива коза (Rupicapra rupicapra), Благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), Дива котка (Felis silvestris), Скален орел (Aquila chrysaetos), Черен кълвач (Dryocopus martius), Белогръб кълвач (Dendrocopos leucolos);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС