ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СТАРА РЕКА   (Код в регистъра: 35)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1974.7 хектара

Местоположение:
Област: Пловдив, Община: Карлово, Населено място: гр. Карлово

Документи за обявяване:
Заповед No.200 от 19.03.1981 г., бр. 34/1981 на Държавен вестник 200-1981 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.67 от 25.01.1991 г., бр. 16/1991 на Държавен вестник 67-1991 г.

Цели на обявяване:
1. Запазване на уникални старопланински екосистеми

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), смърч (Picea abies), обикновен габър (Carpinus betulus), родопски силивряк (Haberlea rhodopensis), панчичева пищялка (Angelica pancicii), кернерова метличина (Centaurea kernerana), троянска камбанка (Campanula trojanensis), Скален орел (Aquila chrysaetos), голям ястреб ( Accipiter gentilis), малък ястреб (Accipiter nisus), осояд (Pernis apivorus), мечка (Ursus arctus), златка (Martes martes), дива котка ( Felix silvestris);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан
3. ЗЗ по директивата за птиците: Централен Балкан Буфер


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС