ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ВИТАНОВО   (Код в регистъра: 36)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1106.07 хектара

Местоположение:
Област: Бургас, Община: Малко Търново, Населено място: гр. Малко Търново, с. Бръшлян

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Бургас - ул."Перущица" 67,ет.3,п.к.219

Документи за обявяване:
Заповед No.1113 от 03.12.1981 г., бр. 101/1981 на Държавен вестник 1113-1981 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.1021 от 30.12.1992 г., бр. 5/1993 на Държавен вестник 1021-1992 г.
2. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-73 от 09.02.2018 г., бр. 30/2018 на Държавен вестник 73-2018 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Характерна за планина Странджа първична горска екосистема от южно евксински тип

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: СТРАНДЖА
2. ЗЗ по директивата за птиците: Странджа


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС