ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


СЕВЕРЕН ДЖЕНДЕМ   (Код в регистъра: 39)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 1610.0 хектара

Местоположение:
Област: Ловеч, Община: Априлци, Населено място: гр. Априлци

Документи за обявяване:
Заповед No.995 от 30.09.1983 г., бр. 89/1983 на Държавен вестник 995-1983 г.

Документи за промяна:

Заповед No.9 от 09.01.1985 г., бр. 14/1985 на Държавен вестник 9-1985 г.

Цели на обявяване:
1. Субалпийски скални местообитания на ендемични редки и застрашени видове и уникални геоморфоложки и хидроложки обекти

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновен бук (Fagus silvatica), ела (Abies alba), Алпийска роза (Rhododendron myrtifolium), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), сокол скитник (Falco peregrinus), Дива коза (Rupicapra rupicapra), Кафява мечка (Ursus arctos), вълк (Canis lupus), Скален орел (Aquila chrysaetos), скалолазка (Tichodroma muraria);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН
2. ЗЗ по двете директиви: Централен Балкан


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС