ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


ИБЪР   (Код в регистъра: 45)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 2248.6 хектара

Местоположение:
1. Област: София, Община: Долна баня, Населено място: гр. Долна баня
2. Област: София, Община: Костенец, Населено място: гр. Костенец

Документи за обявяване:
Заповед No.148 от 26.02.1985 г., бр. 26/1985 на Държавен вестник 148-1985 г.

Документи за промяна:

Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.114 от 24.02.1992 г., бр. 20/1992 на Държавен вестник 114-1992 г.

Цели на обявяване:
1. Гори от клек

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Клек (Pinus mugo), бял бор (Pinus sylvestris), смърч (Picea abies), бяла мура (Pinus peuce), обикновен бук (Fagus sylvatica), сибирска хвойна (Juniperus sibirica), алпийска роза (Rhododendron myrtifolium), български омайник (Geum Bulgaricum), петниста тинтява (Gentiana punctata), златиста кандилка (Aquilegia aurea), трансилванска камбанка (Campanula transsilvanica), скален орел (Аquila chrisaetos), царски орел (Aquila heliaca), голям ястреб (Accipiter gentilis), балканска ушата сова (Eremophila alpestris), планински кеклик (Alectoris graeca), снежна полевка (Chionomys nivalis), дива коза (Rupicapra rupicapra), мечка (Ursus arctos), лалугер (Spermophilus citellus), сърна (Аpreolus capreolus);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Национален парк: РИЛА
2. ЗЗ по двете директиви: Рила


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС