ExEA ExEA EEA

Регистър на защитените територии и защитените зони в България


Краен резултат


РИЛОМАНАСТИРСКА ГОРА   (Код в регистъра: 47)

Категория: Резерват

Карта:

Карта на обекта
Цифрови граници - WGS 84, UTM 35N зона (shp)

Цифровите граници са с актуален статус


Площ: 3671.78 хектара

Местоположение:
Област: Кюстендил, Община: Рила, Населено място: ман. Рилски манастир

Попада на територията на следните Регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):
Благоевград - ул. Свобода № 1

Документи за обявяване:
Заповед No.307 от 10.04.1986 г., бр. 34/1986 на Държавен вестник 307-1986 г.

Документи за промяна:

1. Промяна в площта - увеличаване със Заповед No.114 от 24.02.1992 г., бр. 20/1992 на Държавен вестник 114-1992 г.
2. Приемане на План за управление със Заповед No.РД-447 от 08.08.2016 г., бр. 68/2016 на Държавен вестник 447-2016 г.
3. Промяна в площта - актуализация със Заповед No.473 от 30.07.2018 г., бр. 76/2018 на Държавен вестник 473-2018 г.

План за управление на Защитена територия (препратка):

Цели на обявяване:
1. Първични горски екосистеми от иглолистни и смесени елови и букови гори

Предмет на опазване (видове и местообитания):
1. Съгл. Заповед за обявяване / План за управление: Обикновенна ела (Abies alba), бук (Fagus sylvatica), горун (Quercus dalechampii), явор (Acer pseudiplatanoides), смърч (Picea abies), бял бор (Pinus sylvestris), бяла мура (Pinus peuce), клек (Pinus mugo), ива (Salix caprea), бреза (Betula pendula), рилска теменуга (Viola orbelica), рилско подрумиче (Anhemis orbelica), рилски ревен (Rheum rhaponticum), ресничест дебелец (Sempervivum ciliosum), български омайник (Geum bulgaricum), алпийска каменоломка (Saxifraga retusa), дива коза (Rupicapra rupicapra), мечка (Ursos arctos), вълк (Canis lupus), глухар (Tetrao urogalis), лещарка (Bonasa bonasia), лисица (Vulpes vulpes), дива свиня (Sus scrofa), жаба дървесница (Hyla arborea), дъждовник (Salamandra salamandra), слепок (Angius fragilis), живороден гущер (Lacerta vivipara), балканса пъстърва (Salmo trutta fario);

Режим на дейности:
1. В резервата се забраняват всякакви дейности, с изключение на: 1. тяхната охрана; 2. посещения с научна цел; 3. преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна цел; 4. събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места в количества, начини и време, изключващи нарушения в екосистемите;

Припокриване (частично или пълно):
1. Природен парк: РИЛСКИ МАНАСТИР
2. ЗЗ по двете директиви: Рила
3. ЗЗ по двете директиви: Рилски манастир


Въпроси по съдържанието: biomon@eea.government.bg, тел.: 02/940 64 73

   

Технически въпроси: m.kaneva@eea.government.bg

   

Последна актуализация на уеб приложението: 01.08.2015
Данните в регистъра се актуализират след всяка промяна

   

Copyright 2008-2013 © Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС)

Страницата е разработена от ИАОС